Pirkanmaalaiset valtuutetut YSI

Tiina Ahde

Nimike: Lehtori (kemia, matematiikka ja fysiikka)

Työpaikka: Tampereen klassillinen lukio, Tampere

Asiat, joihin haluan vaikuttaa:

Opettajan jaksaminen  ja työhyvinvointi on turvattava:

1. Jatkuva epävarmuus aiheuttaa stressiä, joka syö työhyvinvointia. Työhyvinvointiin tulisi siis panostaa muutenkin kuin juhlapuheissa.

2.  Opettaja on ensisijaisesti opettaja, ei ohjelmistoasiantuntija, koulusihteeri, insinööri tai psykologi. Riittävillä resursseilla opettajille on taattava tarpeellinen määrä tukihenkilöitä esim. tietotekniikkaan ja oppilashuoltoon.

3. Lisääntyvä oppituntien ulkopuolisen työn määrä on saatava kuriin. Palkkauksen on seurattava mukana työtehtävien muuttuessa ja lisääntyessä.

Matti Helimo

Nimike: Luokanopettaja, OAJ:n valtuutettu

Työpaikka: Kirkkoharjun koulu, Kangasala

Asiat, joihin haluan vaikuttaa:

1.  Haluan jatkaa OAJ:n valtuutettuna opettajien ja rehtorien edunvalvontaa Pirkanmaalla osaamiseni sekä verkostoni avulla.

2. Luokanvalvojakorvausta on laajennettava ja edelleen korotettava.

3. Opettajien työolosuhteita on parannettava ja palkkausta saatava nostettua työn vastuullisuuden sekä vaativuuden tasolle.

Liisa Kurikka

Nimike ja työpaikka: Lehtori (matematiikka ja kemia) Emäkosken koulu, Nokia ja pääluottamusmies (Nokian kaupunki), alueasiamies (OAJ Pirkanmaa), erityisasiantuntija (OAJ, kevät 2013), henkilöstön edustaja Tampereen kaupunkiseudun sivistys- ja opetustyöryhmissä

Asiat, joihin haluan vaikuttaa:

1. Valtuustossa haluan laajalla kokemuksellani ja osaamisellani edistää sitä, että OAJ:n asema vahvana opettajien ja rehtoreiden edunvalvojana ja koulutuspoliittisena vaikuttajana vahvistuu entisestään.

2. Kaikki työ pitää olla palkanmaksun perusteena. Työn vaativuuden lisääntyminen on huomioitava palkoissa.

3. Ryhmäkokoja pitää perusopetuksessa ja lukiossa pienentää. Näin mahdollistetaan monipuolisten opetusmetodien käyttö (OPS2016), oppilaiden yksilöllinen opettaminen ja ohjaaminen. Ryhmäkoolla on suuri merkitys opettajien työhyvinvoinnille ja jaksamiselle.

4.Opetuksen ja opettajien arvostusta pitää lisätä. Opettaja-nimike on suojattava lainsäädännöllä ja opetuksesta leikkaaminen on lopetettava.

Teppo Mattila

Nimike: Luokanopettaja, apulaisrehtori

Työpaikka: Atalan koulu, Tampere

Asiat, joihin haluaisin vaikuttaa:

1. Luokkien ryhmäkoot tulee määrätä säädöksin. Luokanopettajaliiton ajamat maksimikoot 18 alkuopetukseen ja 20 muille perusopetuksen luokille on hyvä tavoite.

2. Opettajien palkkakehityksestä huolehtiminen tulee olla ammattiyhdistyksen keskiössä. Lisääntyvät työt pitää näkyä myös palkkauksessa.

3. Kolmiportainen tuki: erityistä tukea saavien oppilaiden integroiminen ns. normaaliluokkiin tulee näkyä konkreettisina resurssin lisäyksinä. Muussa tapauksessa nykyinen käytäntö pitää arvioida uudelleen.

Tiia-Pauliina Niemi

Nimike: Erityisluokanopettaja (myös lastentarhanopettaja)

Työpaikka: Saukonpuiston koulu, Tampere

Muut nimikkeet: 
tuutor, Tampereen kesäyliopisto, erityispedagogiikka
OAJ Pirkanmaa tiedottaja
OAJ varavaltuutettu
TOAY: hallituksen jäsen, erityisopetustoimikunnan pj. sekä koulupoliittisen toimikunnan jäsen

www-sivu:

Asiat, joihin haluan vaikuttaa:

1. Opetusalalla työskentelevien työhyvinvointiin ja jaksamisen edellytyksiin kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. 

2. Erityisen tuen järjestelyt tulee resurssoida kunnolla. Erityisopetuksessa tulee säilyttää kaikki lasten/nuorten tarvitsemat opetusmuodot. Lapsilla/nuorilla on oikeus saada tarvitsemansa tuki koulutetulta henkilöstöltä. 

3. Opetusalasta houkuttelevampi työympäristö. Palkkauksen tulee vastata työn haastavuutta, vastuita ja velvollisuuksia.

Pate Nikulainen

Nimike: Historian ja yhteiskuntaopin opettaja

Työpaikka: Hakkarin koulu, Lempäälä

Asiat, joihin haluan vaikuttaa:

1. Aikaa oppimiselle ja opetukselle. Turhaa byrokratiaa pois.

2. Panostamalla koulutukseen turvataan Suomen hyvinvointi, ei leikkauksilla.

3. Uusi teknologia on tuotava nopeammin ja suunnitellusti kouluihin.

Minna Takala

Nimike: Lehtori (historia, yhteiskuntaoppi, uskonto), luottamusmies

Työpaikka: Pirkkalan yläaste, Pirkkala

Asiat, joihin haluan vaikuttaa:

1.Paikallisen edunvalvonnan toimintaedellytykset täytyy turvata. Tätä edunvalvontaa tarvitaan entistä enemmän kuntakentän muuttuessa.

 2.Luokanvalvojille sekä luokanopettajille on tullut kolmiportaisen tuen myötä paljon lisätehtäviä, tämä työ täytyy ottaa palkkauksessa huomioon.

 3. Uusi opetussuunnitelma tulee lisäämään opettajien yhdessä tekemää työtä. Uuden OPS:n mukaan tuomat muutokset työhön täytyy ottaa huomioon neuvoteltaessa uudesta virkaehtosopimuksesta.

Jukka Eero Vuorinen

Nimike: lehtori, luottamusmies

Työpaikka: Tampereen yliopiston normaalikoulu

Muuta: TOAY:n puheenjohtaja

Asiat, joihin haluan vaikuttaa:

1. Opettajan työtä on arvostettava. Tämän tulee näkyä myös palkkauksessa.

2. Lyhytnäköiset säästöt ja leikkaukset kurjistavat kouluja ja heikentävät oppimistuloksia. Päättajille on taottava koulutuksen merkitystä tulevaisuuden rakentajana.

3. OAJ:n järjestärakennetta on kevennettävä. Liian iso osa jäsenmaksurahoista kuluu jättisuuren organisaation pyörittämiseen. Lisää tehokkuutta edunvalvontaan.

Varavaltuutettu: Jouni Kaipainen

Asiat, joihin haluan vaikuttaa:

1. Parhaat opetusvoimat saadaan Suomeen, mikäli opettajan työtä arvostetaan suomalaisten keskuudessa. Opettajan työtä arvostetaan sitä enemmän, mitä enemmän saadaan aikaan oppimista. Parasta oppimista saadaan aikaan riittävin voimavaroin. OAJ:n tulisi siis omalta osaltaan koettaa huolehtia opettajien riittävistä voimavaroista.

2.Osa koulurakennuksista pitäisi peruskorjata. Osa oppilaitosrakennuksista pitäisi muuntaa sellaisiksi, että niissä voisi paremmin toimia nykypedagogiikan menetelmin. Tarvitaan siis lisää eriyttämistiloja, koulukirjastoja ym. Oppimisryhmäkokoja pitäisi pienentää, koska oppijat tarvitsevat tukea oppimiseensa. Oppilaitosten johtamista olisi suunnattava keskustelevaan porukalla päättämiseen. Taloushallintoa olisi läpinäkyväistettävä siten, että opettajat tietäisivät paremmin työnteon reunaehtonsa. Säästäminen olisi muutettava tulevaisuuteen suuntautuvaksi kehittämiseksi. Kehittämiseen pitäisi varata resursseja.

3. OAJ:n tulisi pitää aktiivisesti ja aloitteellisesti yhteyttä poliitikkoihin ja tuoda näkemyksiään tiettäväksi. OAJ:n toimijat voisivat kiertää kouluissa kautta maan kertomassa järjestötyöstä koulukehittämisen mahdollisuutena.

Varavaltuutettu: Vesa Ratala

Nimike: Lehtori (biologia ja maantieto)

Työpaikka: Toijalan yhteiskoulu, Akaa

Asiat, joihin haluan vaikuttaa:

1. Lisätöiden pitää näkyä palkassa

2.  OAJ:n oltava vahva vaikuttaja valtakunnallisella tasolla unohtamatta paikallista tasoa

3. Eri opettajaryhmien yhteistyö on tulevaisuuteen kantava voima